Wózki dziecięce BEBETTO - Nowoczesne wózki dziecięce - Producent wózków dziecięcych -

1. Właścicielem i operatorem niniejszej strony jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ''ARO'' Karoń Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (zwane dalej ARO).

2. Serwis ten ma charakter informacyjny, a materiały przedstawione na stronie są dostępne nieodpłatnie. ARO zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu i specyfikacjach bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. Przedstawiona kolorystyka w serwisie może różnić się od rzeczywistej i nie stanowi oferty handlowej.

3. Wszelkie informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte w Witrynie opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Mimo tego istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości.

4. ARO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. W żadnym wypadku ARO lub pracownicy ARO nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej Witrynie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

5. ARO nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

6. ARO nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

7. ARO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę.

8. Zawartość Witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody ARO, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

9. Korzystanie z Witryny podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie ARO. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Witryny mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.